1 aug 2011

Welkom op het bewoonde ei-land ;-)

Lieve mensen, bedankt voor jullie bezoek aan de EETiES-website!

Het EETiES project is ontstaan uit een streven naar vrede voor mens en natuur, op deze eenvoudige blog ontdekt u wat ons drijft en waar onze aandacht en vriendschap naartoe gaat...

Hij is er! De hoevewinkel... KOLIBELLA
Dit in de vorm van een zomerkraampje te Oosteindestraat 36, Evergem.

Voor BIO groenten, fruit, aardappelen en eieren kunt u bij ons terecht op:
dinsdag          15u tot 19u
woensdag       15u tot 19u
donderdag      15u tot 19u
vrijdag    8u30       tot 19u
zaterdag  8u30       tot 19u
zondag    8u30 tot 13u
(maandag gesloten)

Telkens wanneer de winkel open is, bent u zo vrij om een kijkje te gaan nemen bij de vrolijke kippen tussen de fruitboompjes. U ziet er ook onze serre met tomaten, paprika, komkommer, aubergine, meloen... en de groententuin met sla, selder, venkel, peterselie, rucola, zurkel, bonen, erwten, aardbeien, kruiden...
Om het aanbod in ons gezonde kraampje aan te vullen tot een mooi geheel, werken we samen met bioboeren uit de streek en met Cleyland, mensen die in familiale en vriendelijke sfeer al 40 jaar actief is in het aanleveren van biologische verswaren. We letten er wel heel hard op om producten van zo dicht mogelijk bij ons aan te bieden om de voedselkilometers te beperken en om zoveel mogelijk voeling met de seizoenen en... de Aarde te behouden. Bijvoorbeeld bieden we daarom geen bananen aan, alsook is het binnenkort wachten op de nieuwe appels in plaats van appels van de andere kant van de wereld te laten invoeren.

Net als de eieren die we EETiES noemden, draagt de naam van de hoevewinkel een zekere betekenis met zich mee. KOLIBELLA is de samensmelting van Kolibri en Bella. Bella is de naam van Dominica haar mama die een paar jaar terug is heen gegaan en die Dominica zo diep in haar hart draagt. Bella was leerkracht in de Filippijnen en heeft zich haar leven lang fel ingezet voor haar gezin en iedereen die ze kon helpen. Ook al hadden ze het zelf niet breed - oa door het uitbarsten van de vulkaar Mt Pinatubo die hun rijstboerderij vernielde - toch werd er elk jaar centjes bij elkaar gespaard om op Kerstmis cadeautjes te kunnen uitdelen aan kinderen van dichtbij en veraf. Kolibri is de naam waar de grootvader van Chris aan dacht om de nieuwe boot van zijn tante/doopmeter naar te vernoemen. Hij kwam uit een Gentse schippersfamilie en is zelf later boer geworden op den buiten in Belzele. Met paard en kar bracht hij witte kolen en savooien naar de Vrijdagsmarkt in Gent. Hij zei ju bij het vertrek en viel in slaap, zijn paard wist de weg en als hij wakker werd kon hij beginnen uitladen... Het verhaal over de Kolibri waren zijn laatste woorden aan Chris.

Diezelfde lijn doortrekkend als u hieronder kunt lezen over de EETiES eieren, proberen we met Kolibella ons steentje bij te dragen aan natuurbehoud, solidariteit, zorg voor dieren, ontwikkelingssamenwerking... Gaandeweg zal u hierover meer kunnen lezen. Afgelopen dagen ontvingen we alvast een aantal nieuwe bewoners op de Kolibella boerderij: naast de geadopteerde geitjes vooraan, zijn er nu ook 12 geredde kippen uit 1 van de laatste legbatterijen in België, ook 2 verdwaalde dwergkonijntjes huppelen rond tussen de kippen, en er komt een lieve hond op zoek naar een hondwaardiger leven tussen de kippen, benieuwd hoe de kennismaking met onze witgelaarsde kat zal verlopen... :-)

Indien u vragen heeft of interesse om meer te weten over gezonde biovoeding, over de manier van telen (meer en meer werken we volgens biodynamische principes en richting permacultuur), over de filosofie/warmte die ons leidt..., dan geven we graag uitleg en demonstraties!

Vredevolle groeten!
Dominica & Chris

Chris Claes - chris.claes@hotmail.com - 0477 75 51 83
Kromvelde 7, 9940 Evergem (evt. post voor Oosteindestraat 36 naar Kromvelde 7 sturen a.u.b.)



 EETiES is een vredevol, duurzaam project

De naam staat voor Eet eens ethisch: een uitnodiging om op een ethisch bewuste manier met voeding om te gaan. Bewust van de impact van onze voedingsgewoonte op de natuur en onze medemensen, dichtbij en veraf. In samenwerking met gemotiveerde mensen en verenigingen probeert EETiES een steentje bij te dragen om de kansen voor vrede en natuur te vergroten.

EETiES gaat van start via een samenwerking i.v.m. erg dier – en natuurvriendelijke eieren. De opbrengst van deze eieren gaat zo veel mogelijk naar projecten die zich inzetten voor mens en natuur. Zo veel mogelijk mag u letterlijk nemen. De medewerkers binnen dit project halen hun voldoening uit ecologische en sociale resultaten. EETiES zet zich met hart en ziel in voor het goede in deze wereld.

Het eten van deze eieren kan u omwille van vele redenen een goed gevoel bezorgen:

Het zijn biologische eieren: u bent zeker dat er geen pesticiden en antibiotica in deze eieren aanwezig zijn. De biologische landbouw werkt aan een evenwichtige bodem, die klaar is om ook de toekomstige generaties met lekker en gezond eten te voeden. Deze toekomstige bewoners van de blauwe planeet zullen zich afvragen hoe het mogelijk is geweest dat men vroeger gifstoffen gebruikte bij het telen van voedsel...

Verder mogen de kippen die deze eieren hebben gelegd, blijven leven. Ook eens ze uitgelegd zijn, blijven ze rondscharrelen in het gras en ander groen te midden van de (fruit)bomen. Indien u op zoek zou gaan naar wat informatie hierover, dan kunt u vaststellen dat dit uniek is! De EETiES eieren vormen een ethisch alternatief aan vegetariërs en al wie bewust leeft op vlak van dierenwelzijn.

De leefomgeving van de kippen is bovendien een thuis voor insecten, kikkers, zangvogels,... Op deze website vindt u een aantal sfeerbeelden. Zorg voor de natuur staat centraal. De kippen slapen in huisjes van gerecupereerde materialen, zoals afvalhout en oude serreramen. Stro vormt er een natuurlijke en gezonde isolatie. De kringloopgedachte zet zich door in het praktische werk op de boerderij. Het gebruik van niet-hernieuwbare energiebronnen (olie) wordt sterk ingeperkt. En in plaats van het steeds schaarser wordende grondwater, krijgen de gewassen water uit aangelegde poelen. Deze waterpartijen vormen op hun beurt een habitat voor waterminnende dieren en planten.

EETiES steunt o.a.:
EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief) - www.vegetarisme.be
Natuurpunt - www.natuurpunt.be
De Samaritanen - www.de-samaritanen.org
Binnen de aandacht voor Noord-Zuid rechtvaardigheid – nl. dat mensen ver weg van hier ook het recht hebben op een waardig leven – biedt EETiES een bescheiden hulp bij de opbouw van een school in Togo (Afrika). In de toekomst wenst EETiES een eigen project op te richten waarbij een vorm van duurzaam ondernemen hand in hand zal gaan met ontwikkelingswerk.
Ontwikkelingssamenwerking is vaak een complex verhaal en het is goed om kritisch en voorzichtig te werk te gaan: het is een samenwerking waar men zich heel bescheiden dient op te stellen. Vrede is meestal een broos evenwicht tussen verschillende krachten in een maatschappij. EETiES wenst in die zin respect te hebben voor iedereen en een kans te bieden aan mensen die het moeilijk hebben om zichzelf sterker te maken, vooral de opbouw van goede structuren en onderwijs zijn erg belangrijk om mensen en samenlevingen hoop te geven op een mooie toekomst.

In Gent zijn de eitjes te verkrijgen/te smaken bij:
Ayuno, Korte Meer
Tavontuur, Burgstraat
Le Jardin Bohémien, Burgstraat
Appelier, Citadellaan 47
Duet, Antwerpsesteenweg 573, Sint-Amandsberg
Eetcafe Toreke, Vlotstraat 22, Gent
Sociale kruidenier, Pannestraat 2 te Gent

Ook via Voedselteams kunt u in Oost-Vlaanderen EETiES eieren bekomen. Neem zeker een kijkje op voedselteams.be. Via Voedselteams kan men wekelijks rechtstreeks van de boer producten bekomen, vaak dicht in uw buurt.

Bedankt voor uw tijd en moeite om dit verhaal te lezen. Gaandeweg zal u via deze website op de hoogte gehouden worden over de kippen en hun verwezenlijkingen.
 

Smakelijk!
Chris Claes - chris.claes@hotmail.com

 
                                                           
 EETiES est un projet pacifique, social et ecologique

Le nom signifie Mangeons éthiquement: une invitation à manier l’alimentation d'une façon éthiquement consciente. Conciente de l’impact de notre habitude alimentaire sure la nature et nos prochains, tout près et au loin. EETiES essaye d’améliorer les chances pour la paix et la nature, ensemble avec des gens et des organisations qui sont vraiment motivés et inspirés.


EETiES démarre par une collaboration en rapport avec des oeufs respectants les animaux et la nature. Autant que possible le profit de ces oeufs va à des projets qui s’engager pour l’homme et la nature. Vous pouvez interpréter littéralement autant que possible. Les collaborateurs dans ce project trouvent leur satisfaction dans les résultats écologiques et sociaux. EETiES s’investit dans tout ce qui est bon dans ce monde.


Manger ces oeufs peut vous donner un bon sentiment:

Il s’agit des oeufs biologiques: vous en êtes certain qu’il n’y a pas des pesticides et des antibiotiques dans ces oeufs. L’agriculteur biologique travaille à un sol équilibré, qui est prêt à nourrir aussi les générations futures avec de la nourriture délicieuse et saine. Ces habitants futurs de la planète bleue se demanderont comment il a été possible que autrefois on a utilisé des toxines lors de la cultivation d’aliment.

En plus les poules qui ont pondu ces oeufs, peuvent rester vivre. Les vieilles poules peuvent continuer à cochonner entre les plantes dans l’herbe entre les arbres (fruitiers), aussi après la période de production. Quand vous recherchez un peu d’information à ce sujet, vous pouvez constater que ceci est unique! Les oeufs EETiES constituent une solution de rechange éthique à des végétariens et tous qui vivent conscientement en ce qui concerne le bien-être des animaux.

En outre le cadre de vie des poules est un chez-soi pour des insectes, des grenouilles, des oiseaux de chant,... A ce site vous trouvez un nombre d'images d'ambiance. Le soins pour la nature se trouve central. Les poules dorment dans les maisons de bois, de matériaux récupérés et de vieilles fenêtres de véranda. La paille y est une isolation naturelle et saine. La pensée de cycle se persévère dans le travail pratique sur la ferme. L'utilisation des sources d'énergie non-renouvelables (de l’huile) est limitée. Et les plantes obtiennent de l'eau des mares abordées, au lieu de l'eau de sol qui devient de plus en plus rare. Ces partis d'eau sont un habitat idéal pour des plantes de marais, des poissons et des grenouilles.

EETiES supporte e.a.:
EVA (Ethique-Végétarien-Alternative) - www.vegetarisme.be
Natuurpunt - www.natuurpunt.be
Les Samaritaines - www.les-samaritains.org
En rapport avec son attention pour la justice Nord-Sud – c’est à dire que les gents qui habitent loins d’ici ont aussi le droit à une vie digne – EETiES offre un aide modeste à la construction d’un école à Togo (l’Afrique). L’aide au développement est souvent très compliquée où on besoin d ‘une manière de procéder prudente: c’est une coopération où c’est bon de se comporter discretement et avec beaucoup de respect. Souvent la paix est un équilibre frêle entre des différents forces dans une société. EETiES souhaite à offrir une chance à des pauvres, ainsi ils peuvent se renforcer soi -même. Surtout l’enseignement et la construction de bonnes structures sont sont très importants.
Merci beaucoup pour votre temps et votre zèle pour lire cette histoire. Peu à peu vous devriendrez informés sur les poules et leurs réalisations.

Bon appétit!
Chris Claes - chris.claes@hotmail.com





Brunch-sneukeltoer, Lovendegem-Evergem | Zondag 10 juni 2012 van 10.00u tot 17.00u
De Zwaluw, Klavertjeshof en Eeties slaan de handen in elkaar. Op zondag 10 juni doen wij de deuren van onze boerderijen open. Er is die dag veel te beleven.

1) Biobrunch (betalend)

Tussen 10.30u en 13.00u kan u aanschuiven voor een biobrunch op het klavertjeshof. Bij de brunch is ook een ijsje bij De Zwaluw en een appelsapje bij Eeties inbegrepen in de prijs.

Volw. �10/pp

kinderen tussen 3 en 10 jaar �5/pp

kinderen onder de 3 jaar gratis

2) Begeleide fietstocht (gratis)

Langs de biologische velden en de boerderijen van ongeveer 15 km. Deze tocht begint op het Klavertjeshof. Er is parkeergelegenheid voor auto's. Vanaf 12.30 u vertrekken er op regelmatige tijdstippen begeleide fietstochten

3) U kan ook de boerderijen bezoeken zonder de begeleide fietstocht

Op iedere hoeve kan u genieten van een rondleiding door de boer.


Hoe inschrijven voor dit alles? Surf naar:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEpEZzhrbTRFajgxMWdvdWxFYkltZmc6MQ

Wij kijken er naar uit om jullie te ontvangen op onze boerderijen...

Groeten,

Ria, Dirk en kinderen Nils en Jens van De Zwaluw, verbindingsweg 66 9920 lovendegem

Jan, Anja en kinderen Sofie en Femke van het Klavertjeshof , eeksken 4 9920 Lovendegem
www.klavertjeshof.be

Chris van Eeties. Oosteindestraat 36,9940 Evergem www.eeties.be